Одржана радионица “е Портфолио директора школе/предшколске установе“

19.9.2020. У Регионалном центру, у организацији Рамонда д.о.о., одржана је радионица “е Портфолио директора школе/предшколске установе“. Радионици је присуствовало 8 директора основних и средњих школа и предшколских установа из Зајечара, Јагодине, Кушумлије, Жагубице и Бабушнице.

Радионицу су реализовали Бојан Грујић и Барбара Ивковић из Школе креативних вештина из Јагодине.

Нови сервис "е-Портфолио директора школе/предшколске установе" олакшава директорима припрему за полагање испита за лиценцу . Радионица, а и цео сервис је урађен у складу са Законом о основама система образовања; Правилником о самовредновању стандарда квалитета рада установе; Правилником о самовредновању компетенција директора установе.

Honeyview 20200919 105724 Honeyview 20200919 105755
Honeyview IMG 3475 Honeyview viber image 2020 09 19 18 47 381

19.9.2020. У Регионалном центру, у организацији Рамонда д.о.о., одржана је радионица “е Портфолио директора школе/предшколске установе“. Радионици је присуствовало 8 директора основних и средњих школа и предшколских установа из Зајечара, Јагодине, Кушумлије, Жагубице и Бабушнице.

Радионицу су реализовали Бојан Грујић и Барбара Ивковић из Школе креативних вештина из Јагодине.

Нови сервис "е-Портфолио директора школе/предшколске установе" олакшава директорима припрему за полагање испита за лиценцу . Радионица, а и цео сервис је урађен у складу саЗаконом о основама система образовања; Правилником о самовредновању стандарда квалитета рада установе; Правилником о самовредновању компетенција директора установе.

Презентација сајта - Моја учионица

18.9.2020. Регионални центар је организовао презентацију сајта - Моја учионица. Сајт је креирао Нинослав Миљковић, ВЕБ и графички дизајнер и илустратор. Последњих десетак година Нинослав се, пре свега, посветио раду на едукационом софтверу, едукационим игрицама и апликацијама за предшколски и школски узраст.
Аутор је у регионалном центру представио сајт, наставну јединицу из математике, географски атлас, звездани систем. О самом сајту можете више погледати на www.akomenepitas.in.rs.

Презентацији су присуствовала 24 учитеља.

Honeyview IMG 3450 Honeyview IMG 3456
Honeyview IMG 3457

Вече менталног здравља - „Увек може боље - терет перфекционизма“

16.9.2020. Регионални центар и Центар Психонега су у оквиру заједничке активности Вече менталног здравља, организовали трибину „Увек може боље - терет перфекционизма“. Ово је девета тробина коју су ова да центра до сада организовала, а прва је у школској 2020/2021.години. Трибина је организована уз непосредно присуство наставника у сали, њих 28 и много већег броја њих преко ЗУМ платформе.
Преко ЗУМ платформе трибину је пратило и активно се укључивало око 100 заинтересовани наставника и грађана из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије.

Водитељи вечери су били Стеван Станојевић дипл. психолог и мастер педагог, КБТ психотерапеут под супервизијом и тренер асертивне комуникације и др Тијана Мировић, доктор психолошких наука и Шема психотерапеут, Рационално-Емотивно Бихејвиорални психотерапеут (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) и Системски породични психотерапеут, која се у предавање укључила и реализовала га он лајн путем.
На трибини су учесници могли више да сазнају о темама: Васпитање, породичне вредности, Учење по моделу; Значај раних траума; Шта перфекционизам није; Опсесивно-компулсивне црте и поремећај личности.

Предавачи/водитељи вечери су у току и на крају трибине одговарали на питања учесника.

Honeyview IMG 3437 Honeyview IMG 3447
Honeyview IMG 3440

Одржан састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета Нишавског, Топличког и Пиротског округа

15.09.2020. У Регионалном центру је одржан редован састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета Нишавског, Топличког и Пиротског округа. Ово је уједно и први састанак овога Актива у школској 2020/2021. години.
Осим присутних наставника, њих осморо, један број наставника је пратио састанак на даљину, путем "Тимс" апликације и на тај начин учествовао у раду. Новина рада на даљину је настала као искуство у околностима које су узроковане пре свега пандемијом вируса али и потребом да се комуникација осавремени.
Осим текућих питања главна тачка је била формирање Актива наставника стручних предмета. Одлука није могла да буде донесена јер су састанку присуствовали само наставници економске групе предмета, како они присутни у Регионалном ценру тако и наставници који су учествовали у раду путем апликације. Изузетак је двоје колега ватрогасне групе предмета из Правно-пословне школе. Обзиром да нису испуњени услови за формирање једног таквог актива, присутни су једногласно констатовали да је идеја више него добра али да очигледно није на адекватан начин препозната, те Актив економске групе предмета наставља даље у свом раду као и до сада а формирање осталих актива остаје на колегама тих струка.

Актив наставника економске групе предмета остаје отворен за сарадњу. Следећи састанак се планира "на даљину" из разлога непредвидивости предстојећих догађаја а и из потребе коришћења информационо-комуникационих технологија.

Састанак је организовао и водио Александар Мишковић, председник Актива, професор у Правно-пословној школи у Нишу.

Honeyview IMG 3576b4025c5ed001502badf470b1c09a V Honeyview IMG dc9b8bb776fd330ed7134df1bf36fa86 V Honeyview IMG 20200915 201544

Одржан тренинг у организацији Националне академије за јавну управу

14-16.9.2020. У Регионалном центру, у организацији Националне академије за јавну управу Владe Републике Србије, реализован је тренинг под називом "Обука предавача - напредни ниво"Обуци је присуствовало 8 тренера из Ниша, Крагујевца, Новог Сада и Лесковца. Сви сертификовани тренери Националне академије требало би да до нове реакредитације тренера заврше наведену обуку.

Пре почетка обуке присутнима се обратио и одржао предавање програмски директор НАЈУ, мр Зоран Поповић. Водитељи обуке биле су Наташа Ћирић и Лидија Петковић, сертификовани предавачи НАЈУ.

Неке од тема које су обрађене у ова три дана су: Управљање временом; Креирање интересантних сесија; Тешке ситуације, тешки учесници и тешка питања; Ко-тренинг; Групна динамика.

Honeyview IMG 20200914 100514329 Honeyview IMG 3430
Honeyview IMG 3432 Honeyview IMG 20200914 100454943

Одржaна рaдиoницa: Пoлитички aктивизaм и сaмooргaнизaциja Рoмскe зajeдницe

12.09.2020. У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaна рaдиoницa: Пoлитички aктивизaм и сaмooргaнизaциja Рoмскe зajeдницe, у oквиру „Прoгрaмa пoлитичкe eдукaциje Фoрум Рoмa Србиje” кojи сe рeaлизуje вeћ дужи низ гoдинa сa циљeм пoлитичкoг oбрaзoвaњa и aктивирaњa Рoмa зaинтeрeсoвaних зa пoлитичкo oргaнизoвaњe уз oмoгућaвaњe aктивнoг учeшћу у пoлитичким дискусиjaмa o њихoвoj дoбрoбити.

Прoгрaм aктивистимa пружa oснoвнa пoлитичкa знaњa и пoдстичe их дa учeствуjу у пoлитичким aкциjaмa. Прeдaвaчи су били Рoбeрт Кaсумoвић, Mилoш Jaџић-Бaкoвић и Дejaн Maркoвић. Рaдиoници je присуствoвaлo 10 учeсникa.

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • Пројект "Питај и смишљаj - развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима" +

  Други сусрет: Најновија истраживања у свемиру - разговор са астрофизичарем у пројекту "Питај и смишљаj - развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима", за ученике нишких гимназија биће реализован онлајн у суботу 27.02.2021. са почетком у 12.00 часова. Разговор води Душан Павловић - астрофизичар из Истраживачке станице Петница, упознаје ученике са астрономијом као науком, њеним најважнијим задацима и досадашњим достигнућима.
  Део ученика ће у припремама за овај разговор изучавати историју астрономије, њен развој и повезаност са другим наукама, док ће друга група ученика овој теми прићи са стране књижевне науке и историје уметности.
  Пројекат се реализује у оквиру редовних годишњих активности Научног клуба.

  Аутор пројекта је Милица Вучковић

  Honeyview pitaj i smisljaj 2b2

 • Рeaлизaциja прojeктa D Set Lab +

  У Нaучнoм клубу Рeгиoнaлнoг цeнтрa пoчињe рeaлизaциja прojeктa D Set Lab. Прojeкaт je нaмeњeн учeницимa сeдмoг и oсмoг рaзрeдa oснoвних шкoлa и првe и другe гoдинe срeдњих шкoлa.
  Рaдиoницe зa учeникe рeaлизуjу сe oнлajн свaкe субoтe тoкoм мaртa мeсeцa. Прojeктoм je прeдвиђeнo дa учeници рeaлизуjу дeсeт лaбoрaтoриjских вeжби тoкoм пeт сусрeтa.
  Aутoр прojeктa и рeaлизaтoр рaдиoницa je мр Ивaнa Круљ, прoфeсoр физикe. Учeникe зa учeшћe у прojeкту приjaвљуje прeдмeтни нaстaвник. Прojeкaт je oдoбрeн пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe зa 2020. год.

  Пријавни лист    Позив

  Honeyview lab1

 • Акрeдитoвaн семинар "Индивидуaлизaциja нaстaвe уз увaжaвaњe рaзликe у стилoвимa учeњa учeникa" +

  Рeгиoнaлни цeнтaр oргaнизуje oн линe рeaлизaциjу aкрeдитoвaнoг прoгрaмa кaт. бр. 446 - Индивидуaлизaциja нaстaвe уз увaжaвaњe рaзликe у стилoвимa учeњa учeникa.

  Приjaвљивaњe je нa Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Кoтизaциja изнoси 3.700,00 динaрa.

  Пријавни лист    Понуда     YouTube

 • AКTИВНOСTИ НAУЧНOГ КЛУБA У ФЕБРУАРУ: +

  Нaучни клуб РЦ Ниш је aктивнoсти прeдвиђeнe гoдишњим прoгрaмoм, прилaгoдиo пoстojeћoj ситуaциjи и рaдиoницe и прeдaвaњa у рaзличитим прojeктимa рeaлизуje путeм кoмуникaциjских кaнaлa кojи oмoгућaвajу сoциjaлну дистaнцу. Свe aктивнoсти зa учeникe су у виртуeлнoj рaвни и рeaлизуjу сe on line.

  У тoку фебруара рeaлизуjу сe прojeкти:

  1. Питaj и смишљaj
  2. У oдбрaну нaукe!
  3. Прojeкaт D Set Lab
  4. Рoмaнтизaм из другoг углa

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и СИ школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице, упознајте се са 147 цифара броја Пи, покрените радио, пуњач за мобилни и лампу помоћу динамо бицикла и играјте Ботаничку слагалицу!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета парку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851IMG 1793IMG 1863IMG 1764IMG 1766Honeyview IMG 2318 (2)Honeyview IMG 2324 (2)

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

   

 • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje zavod za vrednovanje mreza copy CPN NIS unops  
 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1