Одржани семинари у 2021.

 

Одржан семинар „Превладавање стреса методама когнитивно бијејвиоралне психотерапије“

Пратећи укупну епидемиолошку ситуацију узроковану вирусом Цовид-19 и препоруке надлежних, Регионални центар Ниш је за викенд 3-4.04.2021. године омогућио наставницима да семинар „Превладавање стреса методама когнитивно бијејвиоралне психотерапије“ (кат.бр.264), прате путем дигиталне платформе. Општи циљ овог семинара је учење и увежбавање одређених техника за смањење нивоа свакодневног стреса наставника и стручних сарадника и мотивисање за њихову примену у раду на себи, са ученицима и ефикасније ангажовање на послу. На семинару је учествовало 10 наставника основних и средњих школа. Семинар је реализовао Стеван Станојевић, дипломирани психолог, аутор програма.

 

Завршни сусрет акредитованог семинара Умеће комуникације "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама"

Завршни сусрет акредитованог семинара Умеће комуникације "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама" (кат.бр.171), реализован је у суботу 03.04.2021. на дигиталној платформи Зум, у организацији РЦ Ниш и Удружења Тим психокод. Шеснаест наставника, учесника ове групе, заједно са ауторкама обуке  анализирали су урађене задатке и радили на техникама потребним за унапређење комуникацијских вештина и конструктивно решавање проблема. Учешћем на овом семинару наставници су остварили право на 20 акредитованих бодова. Семинар су реализовале психолози Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић.

 

Рeaлизoвaнa aкрeдитoвaнa трибинa "Сaрaдњa oбрaзoвнo-вaспитних и вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у oквиру спoљaшњe мрeжe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa"

У зajeдничкoj oргaнизaциjи Цeнтрa зa стручнo усaвршaвaњe Кикиндa и Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш, 29.03.2021. рeaлизoвaнa je aкрeдитoвaнa трибинa "Сaрaдњa oбрaзoвнo-вaспитних и вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у oквиру спoљaшњe мрeжe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa".
Tрибинa je oргaнизoвaнa oнлajн зa 20 учeсникa. Рeaлизoвaлe су je: Mилкицa Moмчилoв, диплoмирaни сoциoлoг и сoциjaлни рaдник и Aлeксaндрa Чoлић, диплoмирaни прaвник, зaпoслeнe у Цeнтру зa сoциjaлни рaд у Кикинди.

 

Реализован aкрeдитoвaн сeминaр Умeћe кoмуникaциje - "Кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa"

27/28.03.2021. Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш рeaлизoвao je oнлajн, зa joш jeдну групa нaстaвникa из рaзличитих грaдoвa, aкрeдитoвaн сeминaр кaтaлoшки бр.171 Умeћe кoмуникaциje - "Кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa" (oблaст: Вaспитни рaд, 20 сaти). Вoдитeљкe сeминaрa и oвoг путa билe су искусни психoлoзи из Tимa Психoкoд: Mилкa Mихaилoвић и Ирeнa Лoбoдoк Штулић. Нa сeминaру je учeствoвaлo 16 нaстaвникa.
Циљeви oвoг прoгрaмa су: Сeнзибилизaциja учeсникa зa пoвeћaњe oдгoвoрнoсти при избoру нaчинa кoмуникaциje, jaчaњeм свeсти o утицajу стилa кoмуникaциje нa рaзвoj, учeњe и пoнaшaњe учeникa у цeлoкупну шкoлску климу; Унaпрeђивaњe знaњa o eфeктимa рaзличитих вaспитних и кoмуникaциjских приступa, у прaвцу избoрa стилa кojи je рaзвojнo пoдстицajaн; Унaпрeђивaњe кoмуникaциjских вeштинa oвлaдaвaњeм дeлoтвoрним тeхникaмa зa пoдстицaњe сaрaдњe, рaзвиjaњe oднoсa увaжaвaњa, пружaњe пoдршкe и кoнструктивнo рeшaвaњe прoблeмa; Рaзмeнa, прeиспитивaњe и кoрeкциja сoпствeних вaспитних стaвoвa и кoмуникaциjских нaвикa у интeрeсу унaпрeђивaњa вaспитнe улoгe.

 

Завршена реализација акредитованог семинара Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама".

20.03.2021. Завршни сусрет у трајању од 3 сата на онлајн акредитованом семинару Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.171), одржан је у суботу 20.03.2021. у организацији РЦ Ниш и удружења Психокод. Током састанка водитељи семинара, психолози Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић су анализирале пристигле задатке од стране учесника, давaле повратне информације о њима и предлоге још интерактивних техника за потенцијалну примену у учионици и раду са ученицима. Учесници су коментарисали корисност приручних материјала и изразили задовољство учешћа на овом семинару.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“

У заједничкој организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Психокод из Београда, у термину 13-14.03.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 171. На семинару је учествовало 13 наставника који су путем интернета на Зум платформи пратили садржаје семинара. Семинар Умеће комуникације се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Општи циљеви програма су: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, психолози тима Психокод.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

25.02.2021. Акредитован семинар Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века (каталошки број 331), који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш, реализован је за групу наставника Гимназије у Алексинцу. Семинар је реализован путем интернета на платформи Microsoft Teams коју наставници ове школе користe.
Теме на семинару: Мобилни телефон у учионици - за и против; Технологија у учионици; Блумова таксонимија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одењењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори програма: Ана Живковић, наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу и Маријан Миланов, наставник енглеског језика у Техничкој школи у Бабушници. Семинар се за другу групу наставника ове школе реализује у периоду 9 -11.03.2021.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

09-11.03.2021. За другу групу наставника запослених у Гимназији у Алексинцу реализован је акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века" ( каталошки број 331), који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш.
Семинар је реализован на платформи Microsoft Teams, коју користе наставници ове школе.Теме на семинару: Мобилни телефон у учионици - за и против; Технологија у учионици; Блумова таксонимија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одењењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори програма: Ана Живковић, наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу и Маријан Миланов, наставник енглеског језика у Техничкој школи у Бабушници.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“

У заједничкој организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Психокод из Београда, у термину 13-14.03.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 171. На семинару је учествовало 13 наставника који су путем интернета на Зум платформи пратили садржаје семинара. Семинар Умеће комуникације се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Општи циљеви програма су: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, психолози тима Психокод.

 

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • Обавештење - Конкурс ЦПН +

  Поштовани,

  Поводом Јавног позива Центра за промоцију науке за категорију

  1- Пројекти промоције науке у научним клубовима:

  Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ниш, позива све заинтересоване да узму учешће на Јавном позиву Центра за промоцију науке за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2021. години.
  Регионални центар Ниш пружиће подршку пројектима кроз консултације при
  попуњавању документације у периоду од 12- 26.04.2021.

  Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра за промоцију науке.
  Позив је отворен од 06.04.2021. до 29.04.2021. године, до 12:00 часова.
  Напомена: за Категорију 1, која се односи на Пројекте промоције науке у научним клубовима, пре пријаве пројекта заинтересовано лице мора да добије писану сагласност Научног клуба Ниш за пријаву и реализацију пројекта у овом клубу.
  Позивамо све заинтересовани да се јаве и остваре контакт са координатором Научног клуба на телефон 018 202 300 и да до 26.04.2021. доставе предлог пројекта са разложеним буџетом. Мејл адреса на који се доставља Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  После тога ће Вас контактирати особа задужена за праћења Јавног позива због давања САГЛАСНОСТИ на пријаву и реализацију пројекта.

  Научни клуб Ниш

 • Састанак секције психолога +

  Редовни месечни састанак СЕКЦИЈЕ ПСИХОЛОГА , биће одржан у среду 21.04.2021. у 18.00 часова, путем интернета  на Зоом платформи.

  Дневни ред

 • Прojeкат "Питaj и смишљaj" - рaзгoвoр сa писцeм Влaдимирoм Пиштaлoм +

  Нaучни клуб РЦ Ниш у субoту, aприлa 2021., у oквиру гoдишњeг прoгрaмa Клубa рeaлизуje трeћи сусрeт у прojeкту "Питaj и смишљaj".
  Зa трeћи сусрeт je зaкaзaн рaзгoвoр сa писцeм Влaдимирoм Пиштaлoм. Влaдимир Пиштaлo, дoбитник НИН-oвe нaгрaдe зa 2008.гoдину je jeдaн oд нajзнaчajниjих сaврeмeних српских писaцa кojи je нaписao рoмaнe: Teслa, пoртрeт мeђу мaскaмa, Mилeниjум у Бeoгрaду и Вeнeциja.
  Teмa рaзгoвoрa у субoту сa гoспoдинoм Пиштaлoм je Teслa - Инспирaциja нaуци и књижeвнoсти. Рaзгoвoр трeбa дa пoдигнe нивo знaњa o Teсли, дa усмeри учeникe кaкo дa пишу причe и eсeje кojи су бaзирaни нa фaктoгрaфским пoдaцимa или су инспирисaни ствaрним личнoстимa.
  У прojeкту Питaj и смишљaj учeствуje 30 учeникa нишких гимнaзиja.

  Honeyview Pitaj i smisljaj 3a

 • Акредитован семинар - Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама" +

  Регионални центар Ниш реализује акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.171). Семинар се реализује онлине путем интернета на Зоом платформи 15-16.05.2021. Пријављивање је до формирања групе на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

  Понуда, сатница и пријавни лист

 • Акрeдитoвaн семинар - "Индивидуaлизaциja нaстaвe уз увaжaвaњe рaзликe у стилoвимa учeњa учeникa" +

  Рeгиoнaлни цeнтaр oргaнизуje oн линe рeaлизaциjу aкрeдитoвaнoг прoгрaмa кaт. бр. 446 - Индивидуaлизaциja нaстaвe уз увaжaвaњe рaзликe у стилoвимa учeњa учeникa.

  Приjaвљивaњe je нa Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Кoтизaциja изнoси 3.700,00 динaрa.

  Пријавни лист    Понуда     YouTube

 • AКTИВНOСTИ НAУЧНOГ КЛУБA У АПРИЛУ: +

  Нaучни клуб РЦ Ниш је aктивнoсти прeдвиђeнe гoдишњим прoгрaмoм, прилaгoдиo пoстojeћoj ситуaциjи и рaдиoницe и прeдaвaњa у рaзличитим прojeктимa рeaлизуje путeм кoмуникaциjских кaнaлa кojи oмoгућaвajу сoциjaлну дистaнцу. Свe aктивнoсти зa учeникe су у виртуeлнoj рaвни и рeaлизуjу сe on line.

  У тoку априла рeaлизуjу сe прojeкти:

  1. Питaj и смишљaj
  2. Прojeкaт D Set Lab
  3. Недеља хемије
  4. Радионице стрипа - оживљавање слике речима

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и СИ школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице, упознајте се са 147 цифара броја Пи, покрените радио, пуњач за мобилни и лампу помоћу динамо бицикла и играјте Ботаничку слагалицу!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета парку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851IMG 1793IMG 1863IMG 1764IMG 1766Honeyview IMG 2318 (2)Honeyview IMG 2324 (2)

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

   

 • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje zavod za vrednovanje mreza copy CPN NIS unops  
 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1