Одржани семинари у 2022.

 

Реализован семинар "Тестови и оцењивање"

23-24.12.2022. За потребе стручног усавршавања наставника Прве нишке гимназије "Стеван Сремац", у ЦСУ Ниш, реализован је семинар Тестови и оцењивање (кат бр. 743, Област. Општа питања наставе).
Циљеви семинара су: 1. Оспособљавање учесника да израде тест за проверу остварености исхода Програма наставе и учења са добрим метријским карактеристикама у складу са Правилником о оцењивању за основно и средње образовање и васпитање; 2. Оспособљавање учесника за израду модела решења и скале за оцењивање, 3. Оспособљавање учесника да креирају аутентичне задатке из реалног живота и да процене теоријско и функционално знање ученика и развијеност међупредметних компетенција; 4. Развијање вештине структурисања задатака по Блумовој таксономији; 5. Оспособљавање учесника за формативно оцењивање и упознавање са осталим видовима оцењивања у настави; 6. Оспособљавање учесника да израде и користе различите моделе вредновања за оцењивање са релевантним критеријумима и индикаторима.
Семинар су за 30 наставника реализовали аутори Саша Манић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш и Дејан Пејчић, професор информатике из Економске школе у Нишу.

 

Реализован семинар "Квалитетно оцењивање – боља настава"

08. и 14.12.2022. У Основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту, реализован је једнодневни семинар: Квалитетно оцењивање – боља настава (каталошки бр.574 из области Општа питања наставе) за 2 групе од укупно 37 наставника ове школе.
Специфични цељеви семинара су: Оспособљавање учесника за континуирано, објективно и транспарентно оцењивање употребом различитих техника и метода. Представљање Блумове таксономије и њена примена при оцењивању. Приказ модела увођења ученика у процес самовредновања постигнућа у циљу самооцењивања ученика и вршњачког оцењивања у настави. Настава на различитим нивоима тежине. Значај дефинисања критеријума оцењивања и уједначавања критеријума на нивоу Стручног већа.
Теме семинара су биле: Правне основе оцењивања; Оцењивање у функцији учења; Најчешће грешке приликом оцењивања; Оцењивање и настава; Блум и оцењивање; Самовредновање ученика/-ца; Критеријуми оцењивања.
Реализатори семинара су биле: Валентина Вељковић Николић, наставник српског језика и Драгана Леповић Стефановић, школски педагог, ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот.

 

Реализован акредитовани семинар "Учење са лакоћом"

10.12. 2022. Учење са лакоћом, назив је семинара који је реализован у ЦСУ Ниш у суботу 10. децембра за наставнике основне школе "Свети Сава" и Средње школе "Дољевац". Семинар је од стране ЦСУ Ниш подржан при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања. Општи циљ обуке је стицање професионалних занања и вештина за иновативно организовање наставног процеса савладавањем техникама и системима памћења и могућностима за њихову инкорпорацију у наставни процес ради стварања амбијента за лакше и ефикасније учење ученика. Семинар су реализовале професорке Економске школе Оливера Аризановић и Весна Петровић.

 

еМатематика

Семинар еМатематика (кат.бр.406), који је при акредитацији код ЗУОВ-а, подржао Центар за стручно усавршавање Ниш, изводи се путем интернета. Прва реализација почела је 5.12.2022. Програм траје 5 недеља и носи 40 бодова.
Општи циљеви обуке су: Оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставе математике и израду интерактивног наставног материјала уз употребу ИКТ алата.
Специфични циљеви су: Савладавање основних могућности за рад у апликацији OneNote - Развијање вештина за рад са графичком таблом и апликацијама, као и онлајн алатима за геометрију - Оспособљавање наставника за израду и примену тестова у сврху формативног оцењивања и тумачење њихових резултата и статистике - Усвајање креативнијег и флексибилнијег приступа подучавања у настави математике уз помоћ ИКТ алата.
Семинар реализују ауторке Јелена Кенић, дипл. математичар ,ОШ "Др Драгиша Мишовић" Чачак и Аница Тричковић, дипл.математичар Гимназија "9 мај" Ниш.

 

Реализован акредитовани семинар "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно образовним установама"

За две групе наставника, у периоду 3-4.12.2022. у Центру за стручно усавршавање Ниш, одржан је семинар "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно образовним установама" (област: Васпитни рад, 8 бодова). На семинару су учествовали наставници Уметничке школе. Општи циљ семинара је: Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. Теме семинара: Самовредновање квалитета безбедности у установи; Оквир за израду плана превенције; Модел годишњег планирања; Реаговање кад се деси.
Семинар су реализовали Валентина Андрејевић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац'' и Младен Јовановић, Дипл проф. техничког образовања Основна школа „Мирослав Антић“.

 

Реализован акредитовани семинар "Развијање и вредновање фунционалног знања"

26-27.11.2022. Акредитовани семинар "Развијање и вредновање фунционалног знања" (кат.бр.717; област: Општа питања наставе), реализован је у ЦСУ Ниш, за потребе реализације Планова стручног усавршавања запослених у ОШ "Бранко Миљковић" и Гимназије "9 мај". На семинару је учествовало 30 наставника. Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење). Општи циљеви: Оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставе током које се развија функционално знање и вредновање процеса напредовања ученика у складу са циљевима и исходима Програма наставе и учења.
На семинару су конкретне идеје да креирају ситуацијске, проблемске задатаке и задатке из реалног живота, наставници повезали са исходима, садржајем и међупредметним компетенцијама. Наставникци су оспособљени да реализују истраживачку наставу, израде и употребе различите моделе вредновања са релевантним критеријумима и индикаторима за самовредновање и вршњачко оцењивање у току реализације наставног процеса.
Семинар су реализовали аутори Дејан Пејчић дипл. инжењер електротехнике и Саша Манић, дипломирани математичар.

 

Реализован акредитовани семинар "Ходај право-мисли здраво"

19.11.2022. За потребе стручног усавршавања тридесет учитеља и наставника ОШ "Душан Радовић", у суботу 19.11. реализован је акредитовани семинар Ходај право-мисли здраво (кат. бр. 1093), област Физичко васпитање. Општи циљ семинара је овладавање теоријским сазнањима и практичним вештинама о постуралним поремећајима локализованим на кичменом стубу и примена корективних вежби. Семинар су реализовали аутори Бојан Јоргић, Доктор наука физичко васпитање и спорт, Стефан Ђорђевић, маст.проф физичког васпитања и спорта са Факултета спорта и физичког васпитања Ниш и Саша Миленковић, Доктор наука физичког васпитања и спорта, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш.

 

Реализован акредитовани семинар "Учење са лакоћом"

"Учење са лакоћом" (кат.бр.767, област: Општа питања наставе, 8 бодова) назив је акредитованог семинара Регионалног центра Ниш, који је у суботу 5.11.2022. одржан у просторијама Центра за потребе стручног усавршавања наставника ОШ "Милан Ракић" из Медошевца. Општи циљеви семинара су: Стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање наставног процеса овладавањем техникама и системима памћења и могућностима за њихову инкорпорацију у наставни процес ради стварања амбијента за лакше и ефикасније учење ученика. Специфични циљеви: Упознавање са: теоријама, принципима, мнемотехникама и системима памћења (ланчани систем памћења, систем памћења број – облик, метод римске собе, техника акростиха, мнемотехничке реченице и мапе ума); практична примена система и техника памћења у учењу и наставном процесу. Семинар су реализовале ауторке: Оливера Аризановић и Весна Петровић, професорке Економске школе.

 

Реализован семинар "Развијање и вредновање функционалног знања"

5-6.11.2022. Реализован је дводневни семинар Развијање и вредновање функционалног знања (каталошки бр.717 из области Општа питања наставе) за 30 запослених у гимназији „9.мај“. Теме семинара су биле: 1 дан: Функционално знање, Проблемске ситуације за учење; Континуирана истраживачка настава; Кооперативно учење у истраживачкој настави; 2. дан: Коришћење ученичке рефлексије; Критеријуми за праћење напредовања ученика; Самовредновање и вршњачка процена; Комплексност процене функционалног знања.
Аутори и реализатори семинара су Дејан Пејчић, професор информатике и рачунарства у Економској школи и Гимназији "Бора Станковић" и Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу.

 

Реализован акредитовани семинар "Час по мери детета"

05.11.2022. У Техничкој школи у Ћуприји за 30 наставника школе, реализован је акредитовани семинар "Час по мери детета" (кат.бр. 276, 8 бодова). Семинар који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш, реаализовале су ауторке: Валентина Вељковић Николић и Веселинка Станковић, наставнице из ОШ "Десанка Максимовић" из Чокота. Општи циљеви семинара су: Јачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању; примену одговарајућих стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем. Специфични циљеви: Оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика. Представљање Гарднерове теорије вишеструких интелигенција и њена примена у пракси. Типови даровитих ученика и рад са њима. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју. Примена знања стечених на семинару, креирање базе примера добре праксе.

 

Реализован семинар "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

29.10.2022. Реализован је једнодневни семинар Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама, (каталошки бр.123 из области Васпитни рад) за 20 запослених у Основној школи „Коле Рашић“. Циљеви семинара су: Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник Безбедност школског окружења, специф. установе, израда Индивид. плана заштите) Унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (У школи функционише систем заштите од насиља) и 2.1. (Установа jе сигурна и безбедна средина) Унапређивање методологије за израду Плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите. Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.
Реализатори семинара су Младен Јовановић, проф. техн. Образовања у Основној школи „Мирослав Антић“, Ниш и Валентина Андрејић Ристић, професор српског језика и књижевности у Првој нишкој гимназији ''Стеван Сремац''.

 

Реализован акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања"

За викенд 29-30.10.2022. у Регионалном центру, по пети пут реализован је семинар из новог Каталога програма стручног усавршавања "Развијање и вредновање функционалног знања" (кат. бр.717, област Општа питања наставе, 16 бодова). Семинар је реализован за наставнике Правно-пословне школе из Ниша. Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење). Општи циљеви: Оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставе током које се развија функционално знање и вредновање процеса напредовања ученика у складу са циљевима и исходима Програма наставе и учења. Специфични циљеви: Упознавање учесника са теоријском основом о функционалном знању. Оспособљавање учесника да креирају ситуацијске, проблемске задатаке и задатке из реалног живота. Развијање компетенција за примену облика рада и техника учења у току истраживачког процеса. Оспособљавање учесника за коришћење различитих метода за добијање повратних информација од ученика у току реализације наставе. Израда и употреба различитих модела вредновања са релевантним критеријумима и индикаторима за самовредновање и вршњачко оцењивање. Оспособљавање учесника за процену постигнућа ученика у складу са исходима Програма наставе и учења и стандардима постигнућа. Семинар су реализовали аутори Дејан Пејчић дипл. инжењер електротехнике и Саша Манић, дипомирани математичар.

 

Реализован акредитовани семинар "Учење са лакоћом"

Акредитовани семинар "Учење са лакоћом" (кат бр.767. област: Општа питања наставе, 8 бодова), који је при акредитацији код ЗУОВа подржао Регионални центар Ниш, реализован је у суботу 29.10.2022.  за потребе стручног усавршавања 30 наставника Економске школе. Током семинара, анализиран је проблем учења и учесници су упознати са синестезијским приступом памћењу и учењу при чему је стављен акценат на стратегије за стимулацију обе хемисфере мозга и нарочито на додатну стимулацију, у образовању, запостављене десне хемисфере. Теоријски оквир о концептима учења и памћења који уклјучују сва чула подразумевао је излагање најновијих сазнања о мапама ума као графомоторичким моделима који кроз спој визуленог, креативног и просторног елемента са покретом ефикасно стимулишу менталне активности и доприносе развоју сазнајних постигнућа ученика и примени наученог. Ланчани системи памћења, римска соба, акростих, мнемотехничка реченица и рима као старо-нови модели учења који стимулишу обе хемисфере мозга  обрађени су кроз кооперативно учење у истраживачкој настави и комбиновањем индивидуалног и групног рада, галеријске шетње, групног читања текста, „World cafe”, мапирања кључних појмова, креирање плаката, дискусију и креативне рефлексије. Семинар су реализовале ауторке, професорке Економске школе Оливера Аризановић и Весна Петровић.

 

Одржан семинар "Радни листови, креирање по фазама часа"

У Регионалном центру, 26.10.2022. за потребе стручног усавршавања наставника Трговинске школе у Нишу, реализован је семинар "Радни листови, креирање по фазама часа" (кат .бр. 715; 8 бодова; област: Општа питања наставе).
Циљеви семинара су: Упознавање наставника са теоријским основама разлога за креирање радних листова (активно-оријентисаном наставом, техникама рада и учења, циљевима, исходима и међупредметним компетенцијама); Оспособљавање учесника за креирање и модификовање радних листова за поједине фазе часа; Упознавање са начинима, критеријумима праћења и вредновања активности ученика у току рада на радним листовима; Упознавање са предностима и манама употребе радних листова у настави; Развијање компетенција за планирање и програмирање рада водећи рачуна да се садржај учини интересантнијим и разумлјивијим ученицима.

 

Одржан акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања"

24-25.10.2022. За другу групу наставника запослених у Гимназији "Бора Станковић", одржан је акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања" (кат.бр.717, 16 бодова, област: Општа питања наставе). Семинар су реализовали аутори Дејан Пејчић, професор информатике и рачунарства и Саша Манић, професор математике. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализован акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања"

За потребе релизације Плана стручног усавршавања запослених у Економској школи у Нишу , за 30 наставника за викенд 22-23.10.2022. реализован је акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања" (кат.бр.717), 16 бодова, област: Општа питања наставе. Семинар који је при акредитацији код ЗУОВ-а подржао Регионални центар Ниш, реализовали су Дејан Пејчић, професор информатике и рачунарства и Саша Манић, професор математике.
Теме семинара: 1 дан: Функционално знање, Проблемске ситуације за учење; Континуирана истраживачка настава; Кооперативно учење у истраживачкој настави; 2. дан: Коришћење ученичке рефлексије; Критеријуми за праћење напредовања ученика; Самовредновање и вршњачка процена; Комплексност процене функционалног знања.

 

Одржан акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања"

17-18.10. 2022. За потребе стручног усавршавања наставника гимназије "Бора Станковић", за прву групу наставника реализован је акредитовани семинар каталошки бр. 717 "Развијање и вредновање функционалног знања", област: Општа питња наставе., 16 бодова. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Теме семинара: 1 дан: Функционално знање, Проблемске ситуације за учење; Континуирана истраживачка настава; Кооперативно учење у истраживачкој настави; 2. дан: Коришћење ученичке рефлексије; Критеријуми за праћење напредовања ученика; Самовредновање и вршњачка процена; Комплексност процене функционалног знања.
Аутори и реализатори семинара су Дејан Пејчић, професор информатике и рачунарства у Економској школи и Гимназији "Бора Станковић" и Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу.

 

Реализован акредитовани семинар "Тестови и оцењивање"

15-16.10.2022. У Регионалном центру, реализован је дводневни семинар: Тестови и оцењивање (каталошки бр.743 из области Општа питања наставе) за 30 наставника Средње стручне школе из Ниша.
Теме семинара су биле: I дан: Комплексност оцењивања; Врсте задатака за тест знања; Аутентични задаци и II дан: Комплетирање теста, модел решења и метријске карактеристике; Оцењивање усменог доприноса настави; Оцењивање групног рада, презентације и есеја.
Реализатори семинара су били: Дејан Пејчић, професор информатике и рачунарства у Економској школи и Гимназији "Бора Станковић" и Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу.

 

Реализован акредитовани семинар "Развијање и вредновање функционалног знања"

8-9.10.2022. У ОШ "Мирослав Антић", за наставнике школе, реализован је дводневни семинар каталошки бр.717 из области Општа питања наставе: Развијање и вредновање функционалног знања.
Теме семинара: 1 дан: Функционално знање, Проблемске ситуације за учење; Континуирана истраживачка настава; Кооперативно учење у истраживачкој настави; 2. дан: Коришћење ученичке рефлексије; Критеријуми за праћење напредовања ученика; Самовредновање и вршњачка процена; Комплексност процене функционалног знања. Аутори и реализатори семинара су Дејан Пејчић, професор информатике и рачунарства у Економској школи и Гимназији "Бора Станковић" и Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу.

 

Реализован акредитован семинар "Шумови у комуникацији са родитељима-препознавање и превазилажење"

У суботу 8.10.2022. у просторијама Регионалног центра реализован је семинар каталошки бр. 217 из области Васпитни рад: Шумови у комуникацији са родитељима-препознавање и превазилажење. Семинар је одржан за потребе стручног усавршавања наставника Школе моде и лепоте.
Теме семинара: Педагошка комуникација - основни аспекти, значај и сврха; Шумови у комуникацији са родитељима; Бенефити асертивне комуникације; Када је мање - више: активно слушање; Кризне ситуације; Процедуре у служби превазилажења комуникацијских баријера. На семинару је учествовало 20 наставника школе. Аутори и реализатори семинара биле су Снежана Шундрић, психолог из ОШ "Чегар" и Весна Станојевић, наставник српског језика у ОШ "Чегар" у Нишу.

 

"Умеће комуникација 1- Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

17/18.09.2022. За 10 наставника нишких основних и средњих школа у организацији РЦ Ниш, реализован је акредитовани семинар кат. бр.10 "Умеће комуникација 1- Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама". Семинар је реализован онлајн путем ЗУМ платформе. Водитељке семинара и овог пута биле су искусни психолози Тима Психокод из Београда Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић.
Неке од обрађених тема: 1.Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникацијеса ученицима; 2. Зоне проблема у школској пракси и потребне вештине;ученика који наставнике ометају у раду: како реагујемо на неприхватљиво понашање ученика? Разлика између тзв. Ти-порука и тзв. Ја-порука; 3. Проблеми ученика: како реагујемо када ученик има проблем? Разумевање, прихватање, емпатија; утицај на емпатичност ученика; 4. Препознавање модалитета (не)слушања; Канали комуникације I „умеће слушања“: Активно слушање и емотивна подршка; Примери адекватних и неадекватних реакција на проблеме ученика, 5. Неслагања и конфликти и шта са њима?! Како реагујемо у конфликтним/проблемским ситуацијама? Стилови реаговања у конфликтним ситуацијама.

 

Акредитовани семинар "Умеће комуникација - Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

27-28.08.2022. Акредитовани семинар "Умеће комуникација - Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат бр.171) реализован је онлајн, путем ЗУМ платформе, за наставнике нишких школа. На семинару је учествовао 21 наставник основне и средње школе. Семинар су реализовале ауторке Удружења грађана Тим Психокод: Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић, допломирани психолози.
Семинар Умеће комуникације је према Правилнику о стручној спреми наставника препоручен као релевантан за преузимање наставе Грађанско васпитање.

 

Одржан акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

30.06.2022. Акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века" (кат. бр.331, област: Информатика), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализован је за наставнике Гимназије "Урош Предић" у Панчеву. Семинар је реализован преко интернета.
Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави; Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе; Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне методе наставе и управљања одељењем, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, и прате трендове у овој области.
Семинар су реализовали аутори: Ана Живковић и Марјан Миланов, наставници енглеског језика.

 

Реализован акредитовани семинар "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

18.06.2022. У Регионалном центру за професионални развој у Новом Пазару, за наставнике основних и средњих школа је реализован семинар "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" ( кат. бр.56, област: Васпитни рад), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Општи циљ семинара је јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у школи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. Теме програма: Самовредновање квалитета безбедности у установи; Оквир за израду плана превенције - Модел годишњег планирања; Реаговање када се деси.
Семинар су реализовали: Младен Јовановић, професор техничког образовања у ОШ "Мирослав Антић" у Нишу и Валентина Андрејић Ристић, професор српског језика у Првој нишкој гимназији "Стеван Сремац".

 

Реализован акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама"

18-19.06.2022. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама" (1. део), (кат.бр. 171, област: васпитни рад, 3 дана, 24 бода), реализован је за 28 запослених Основне школе ”Др Зоран Ђинђић” у Нишу.
Специфични циљеви: Сензибилизација учесника за повећање одговорности при избору начина комуникације, јачање свести о утицају стила комуникације на развој, учење и понашање ученика и целокупну школску климу - Унапређивање знања о ефектима различитих васпитних и комуникацијских приступа у правцу избора стила који је развојно подстицајан - Унапређивање комуникацијских вештина овладавањем делотворним техникама за подстицање сарадње, развијање односа уважавања, пружање подршке и конструктивно решавање проблема - Размена, преиспитивање и корекција сопствених васпитних ставова и комуникацијских навика у интересу унапређивања васпитне улоге - Јачање мотивације за континуиран рад на развијању квалитетне комуникације и сарадње међу свим актерима у школској средини. Трећи дан је предвиђен за израду и презентацију задатака у функцији вежбања и планирања примене.
Семинар су реализовале Милка Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб и Ирена Лободок Штулић, дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд.

 

Реализован акредитовани семинар "Час по мери детета"

11.06.2022. У Регионалном центру Нови Пазар, реализован је акредитовани семинар "Час по мери детета" (кат.бр.218, област: Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш. Специфични циљеви семинара су: Оспособљавање учесника за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика; Представљање Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси; Подстицање учесника на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета; Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју.
Семинар су реализовале Веселинка Станковић, наставница математике и Валентина Вељковић Николић, наставница српског језика у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту.

 

Реализован акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

04.06.2022. Акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века" (кат. бр. 331, област: Информатика), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализован је у Регионалном центру Нови Пазар за 19 наставника. Семинар су реализовали аутори, Марјан Миланов и Ана Живковић, наставници енглеског језика. Општи циљ семинара је унапређење компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства.

 

Реализован акредитовани семинар "Како помоћи ученицима са проблемима у понашању"

21.05.2022. У Регионалном центру је за 30 наставника реализован акредитовани семинар "Како помоћи ученицима са проблемима у понашању" (кат.бр.31), област: Васпитни рад. Специфични циљеви семинара су: Унапређење знања наставника о поремећајима понашања - Информисање о законској регулативи; Развијање вештина наставника за рад са ученицима који показују проблеме у понашању; Обучавање наставника за изградњу партнерских односа са родитељима; Оспособљавање наставника за индивидуализован приступ у раду са ученицима проблематичног понашања; Обогаћивање знања наставника о моделима превенције проблема у понашању ученика. Семинар су реализовале Јелена Бошковић, дипломирани педагог и Кристина Томић, професор педагогије и психологије из Гимназије "Свети Сава", Пожега.
На семинару су учествовали запослени ОШ "Вожд Карађорђе", ОШ "Ћеле кула" и Дом ученика средњих школа Прокупље

 

Реализован акредитовани семинар "Умеће комуникације - Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

07-08.05.2022. У организацији Регионалног центра Ниш и Тима Психокод из Београда, реализован је акредитовани семинар Умеће комуникације-Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама ( кат.бр.171).
Семинар је организован онлине на Зум платформи, за 23 наставника основних и средњих школа. Реализаотори семинара и овог пута биле су Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, искусни психолози Тима Психокод. Теме семинара односе се на развијање комуникацијске компетентности и наставника и ученика и представлја полје у које је вредно улагати, јер оно посредно доприноси решавању многих проблема као што су: мотивација за учење, проблем изостајања, дисциплина ученика, успоставлјање равнотеже између њихових права и одговорности, грађење и поштовање ауторитета наставника, итд. Такође, врло је важан модел комуникације који наставници успоставлјају у школи са децом и младима, јер су ученици у континуитету годинама изложени његовом утицају и ефектима. Вербалне (и невербалне) поруке које примају од својих наставника, начини на које их наставници хвале и/или критикују, подстичу и/или опомињу, прихватају и/или осуђују - све то кумулативно код ученика утиче на развој самопоуздања и самопоштовања, а у директној вези са тим је и начин на који се и они односе према другима.

 

Реализован акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

29.04.2022. Семинар Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века (кат. бр.331), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализован је у Средњој школи за информационе технологије у Београду.
Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави; Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе; Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и управљања одељењем, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују.
Семинар су реализовали аутори Ана Живковић и Марјан Миланов, професори енглеског језика.

 

Реализован акредитовани семинар "Вештине за адолесценцију - превенција злопупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

30.03-01.04. 2022. У Школи за основно образовање одраслих "Ђуро Салај" у Београду, реализован је акредитовани семинар "Вештине за адолесценцију - превенција злопупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (кат.бр.15, 24 бода). Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Општи циљ семинара је јачање васпитног и превентивног утицаја школе; Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; Промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика. Теме обрађене на семинару: Почетак тинејџерског доба – пут адолесценције; Градимо самопоуздање и вештине комуникације; Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот; Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација.
Семинар су реализовале: Споменка Ћирић Јанковић и Весна Петровић Урошевић, допломирани психолози, консултанткиње канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду.

 

Реализован акредитовани семинар "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика"

У Гимназији Велика Плана, у термину 26-27.03.2022. реализован је акредитовани семинар "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика" (кат. бр. 446, 16 бодова). Семинар је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш. Општи циљ семинара је стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање наставног процеса уз примену принципа индивидуализације наставе сходно стиловима учења ученика.
Теме семинара: Психолошке и дидактичке основе индивидуализације наставе; Разредна атмосфера, наставни стилови и мотивација;Теоријски приступ у проучавању когнитивних стилова учења; Стилови и стратегије учења; Моделирање учења у настави; Индивидуализација наставе према стиловима учења; Израда групних сценарија за час.
На семинару су учествовала 22 наставника Гимназије.

 

Реализован акредитовани семинар "Да нам школа буде сигурна"

12.03.2022. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Да нам школа буде сигурна" (кат.бр.19, област: васпитни рад, 8 бодова), компетенција за подршку развоју личности детета и ученика, приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Општи циљ семинара је подизање ниовоа свести и повећање осетљивости свих интересних група за проблем насиља - унапређење знања и вештина за препознавање и поступање у ситуацијама насиља као и креирање стимулативног окружења. Семинар су реализовале Јелена Бошковић, дипломирани педагог и Кристина Томић, професор педагогије и психологије Гимназије "Свети Сава" Пожега. Семинар је организован за наставнике Основне школе "Ратко Вукићевић".

 

Реализован акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

12-13.03.2022. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.171, област. васпитни рад, 20 бодова), реализован је преко интернета на зоом платформи. Циљеви програма: Унапређење васпитног и васпитно-образовног рада у школи/Дому ученика; Превенција насиља и агресивног понашања ученика, кроз изградњу и јачање односа узајамног поштовања и уважавања између наставника/васпитача и ученика, као и међу самим ученицима; Унапређивање квалитета школске климе и атмосфере сарадње (од нивоа индивидуалних односа, преко атмосфере у учионици/васпитној групи, до односа у наставничком колективу); Промовисање модела конструктивног приступа решавању проблемских ситуација и унапређење компетенција наставника/васпитача за коришћење таквог приступа у професионалном раду и односу са учесницима васпитно-образовног процеса.
Семинар су испред Удружења Тим Психокод реализовале психолози Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић, за групу од 12 наставника.

 

Реализован акредитовани стручни скуп - "Програмирање, планирање и извештавање у школи"

02.03.2022. Регионални центар Ниш је у сарадњи са Центром за усавршавање наставника Чачак и Центром за усавршавање наставника Сомбор, реализовао акредитовани стручни скуп на тему "Програмирање, планирање и извештавање у школи". Скуп је акредитован као саветовање и налази се на листи Завода за унапређивање образовања и васпитања, као облик стручног усавршавања. Акредитован је од Центра за стручно усавршавање Чачак и доноси 1 бод стручног усавршавања на стручним скуповима. Саветовање је реализовано у онлајн формату за 30 наставника путем Зум платформе.
Аутори и реализатори скупа су Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, Школска управа Чачак и Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, педагошки саветник, Медицинска школа Чачак.
Теме саветовања су неопходне за наставнике, стручне сараднике и директоре школа а тичу се Стандарда квалитета рада установа и дају смернице за планирање, програмирање и извештавање. Односе се на школски програм и друга кључна документа установа.
Саветовањем су на конкретним примерима објашњени садржаји школских докумената који укључују све елементе дефинисане у Првој области Стандарда квалитета рада установа и развој међупредметних компетенција, а на јасним примерима је показан значај функционалног школског програма, глобалног и оперативног плана рада, као и методичких припрема и индивидуалног плана стручног усавршавања наставника.

 

Реализација електронског семинара "Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа"

07.02.2022. За 30 запослених у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ из Ниша, почела је реализација електронског семинара Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа, каталошки број 434. Овај семинар се реализује преко интернета и траје 4 недеље, а наставници стичу 32 бода. Теме које се обрађују су: Како прилагодити домаће задатке ученицима; Домаћи задатак као изазов за ученике; Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке; Израда завршног задатка.
Циљеви обуке су: Оспособљавање наставника за креирање домаћих задатака и праћење ученичких постигнућа уз функционалну примену веб алата.
Специфични циљеви: Проширивање знања учесника о типовима домаћих задатака и њиховој улози у наставном процесу. Оспособљавање учесника за прилагођавање домаћих задатака ученицима кроз анализу карактеристика ученика и образовног контекста. Оспособљавање учесника за креирање домаћих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема. Унапређење педагошких знања и вештина учесника – Блумова (дигитална) таксономија и осмишљавање задатка за ученике према њеним категоријама; Оспособљавање учесника за креирање дигиталних наставних материјала за израду домаћих задатака; Оспособљавање учесника за израду критеријума за оцењивање домаћих задатака и за вршњачко оцењивање; Развијање дигиталних компетенција учесника ради унапређивања наставног процеса.
Реализатори семинара су: Вера Исаиловић, ОШ "Стеван Чоловић", Ариље и Југослава Лулић, Техничка школа "9. мај", Бачка Паланка.

 

Реализован акредитовани семинар - Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир”

18.01.2022. У Регионалном центру је за 26 запослених у Гимназији „Светозар Марковић“ из Ниша реализован акредитовани семинар Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир” каталошки број 265.
Општи циљеви семинара су: Повећање задовољства послом наставника и његовог утицаја на квалитет подучавања ученика; Повећање мотивације ученика за учење и школско постигнуће и Повећање задовољства у процесу учења и боравка у школи;
Специфични циљеви: Увођење стрес-протективних фактора у живот школе; Усвајање вештина заштите од изгарања на послу наставника; Помоћ наставницима за боље сналажење у школском окружењу; Унапређење вештина саветовања ученика у превазилажењу стресних ситуација у школи и Унапређење вештина превазилажења стреса код ученика.
Водитељке семинара су биле: Маријана Бјековић, дипломирани биолог и Тамара Ђорђевић, дипломирани психолог, обе из Гимназије "Свети Сава" из Београда.

 

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1